Algemene voorwaarden

DE ONDERNEMING

Steve Verleure, een éénmanszaak (handelend onder commerciële naam “Spa Différent”), met zetel te Dikkebusseweg 91, 8900 Ieper en ingeschreven in de Kruispuntbank van ondernemingen onder het nummer 0704.481.997.

E-mailadres: info@spadifferent.be

ARTIKEL 1: ALGEMENE BEPALINGEN EN DEFINITIES

Spa Différent biedt lichaamsverzorgende diensten aan, waaronder doch niet beperkt tot privé-wellness, spa-behandelingen, massages, gelaats- en lichaamsverzorging, personal coaching, online verkoop van verzorgingsproducten.

Elke Overeenkomst, van welke aard ook, tussen SPA Différent en de Klant wordt aan de hiernavolgende algemene voorwaarden onderworpen. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk voorafgaandelijk en schriftelijk werden overeengekomen

Voorafgaandelijk aan elke bestelling, wordt de Klant gevraagd om onze algemene voorwaarden goed te keuren, zodat zij verondersteld worden gekend te zijn door de Klant. Elke opdracht of aanvraag voor een Dienst impliceert de integrale aanvaarding vanwege de Klant en de afstand zich op zijn/haar eigen algemene voorwaarden te beroepen.

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Algemene Voorwaarden: Huidige algemene voorwaarden

Consument: een Klant, natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen

Dienst(en): de diensten geleverd door SPA Différent

Klant: elkeen die een Overeenkomst afsluit met SPA Différent  en hierdoor de algemene voorwaarden aanvaardt

Offerte(s): Een aanbieding of een offerte uitgaande van SPA Différent (via website, sociale media of e-mail)

Overeenkomst: De Overeenkomst tot dienstverlening en/of verkoop van producten tussen SPA Différent en de Klant na aanvaarding van de Offerte door de Klant of de Overeenkomst tot aankoop van een Dienst of een product

Partijen: SPA Différent en de Klant samen

Product(en): goederen en/of diensten die geleverd worden door SPA Différent

Schriftelijk: de schriftelijke communicatie zoals e-mail of via een aangetekend schrijven waar nodig

Webshop: www.spadifferentonlineshop.be

Website: www.spadifferent.be

ARTIKEL 2: ALGEMENE VERPLICHTING VAN DE KLANT

Van de Klant wordt verwacht dat hij/zij SPA Différent stipt op de hoogte brengt en houdt van alle informatie die (redelijkerwijze) nuttig en nodig is bij de uitvoering van de Dienst.

ARTIKEL 3: DIENSTVERLENING DOOR DERDEN

Spa Différent zal bij het vervullen van de Dienst(en) beroep doen op de diensten van derden indien zij dat noodzakelijk of nuttig acht.

ARTIKEL 4: PRIJS

Alle op de Website of de Offerte vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO en zijn steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen en belastingen.

Onze leverings-, reservatie- of andere administratieve kosten worden ook vermeld, dewelke onherroepelijk deel uitmaken van deze voorwaarden.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven.  Sommige van de bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs. De kosten van levering zijn niet inbegrepen in de prijs. Deze bijkomende kosten worden in elk geval voor u de bestelling doorgeeft, vermeld op het bestelformulier. Deze dient dus product nagelezen te worden.

Prijzen van de aankoop kunnen verschillen bij een omruiling. Bij een omruiling voor hetzelfde artikel, alleen voor een ander kleur, kan het bedrag van aankoop verschillen ongeacht of het online in mindering is gebracht. Bij een omruiling voor een ander artikel, wordt het aankoopbedrag gewoon van het nieuw artikel in vermindering gebracht.

ARTIKEL 5: AANBOD

 

Ondanks het feit dat de folder en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden SPA Différent niet. SPA Différent is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. SPA Différent is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten. SPA Différent heeft het recht fouten aan te passen, ook wanneer een bestelling al bevestigd tegen de gecorrigeerde prijs of voorwaarde. Als de Klant niet binnen de week laat weten dat hij de aankoop bevestigt, gaat SPA Différent er van uit dat de Klant de aankoop afziet.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door SPA Différent. SPA Différent kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

ARTIKEL 6: ONLINE AANKOPEN

 

Als u de bestelling op de Webshop bevestigt, gaat u akkoord met onze Algemene Voorwaarden, prijzen en beschrijvingen van Diensten of producten. Wij behouden ons het recht voor om uw bestelling te blokkeren als het bezorgadres onjuist is of bij problemen tijdens de betaling. De bestelling wordt geaccepteerd en bevestigd door op opeenvolgende pagina’s/schermen gegevens in te voeren.

De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:

 • Creditcard (Paypal)
 • iDeaal
 • Bancontact / Mister Cash
 • Creditcard (Visa)

SPA Différent behoudt het recht om de betalingsmogelijkheden te allen tijde aan te passen. Deze aanpassingen zullen kenbaar worden gemaakt op de Website.

Indien voor een betaalwijze met een creditcard door middel van Paypal wordt gekozen, dan zijn hierop de voorwaarden van PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. van toepassing.

SPA Différent is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

ARTIKEL 7: LEVERING EN UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

De bestelling via de Webshop wordt pas na ontvangst van betaling verzonden. Tijdens het klaarmaken van de verzending wordt uw bestelling grondig gecontroleerd door ons, zodat uw bestelling in perfecte staat van bij ons vertrekt.

Artikelen besteld via de Webshop worden geleverd in België.

De levering gebeurt door Bpost.

Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de producten aan de woonplaats van de Klant geleverd binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling. Dit gebeurt op het adres zoals door de Klant bij de bestelling opgegeven. Deze levertermijn is louter indicatief: het niet respecteren van de levertermijn kan geen aanleiding geven tot enige schadeverproducting in hoofde van SPA Différent aangezien de leveringstermijnen enkel ter informatie en zonder enige verbintenis worden opgegeven.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld per mail worden gemeld aan SPA Différent. De Klant is verplicht de geleverde producten bij ontvangst te controleren. Indien de geleverde producten niet conform met de Overeenkomst zijn (verkeerd of te weinig geleverd of bij beschadiging) dient de Klant dit onmiddellijk na aflevering van de producten via mail te melden aan SPA Différent. Dan word er verder afgesproken wat er zal gebeuren.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij/zij (of een door hem/haar aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de producten fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de producten te vervoeren en deze keuze niet door SPA Différent was geboden.

ARTIKEL 8: EIGENDOMSVOORBEHOUD

De geleverde producten blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van SPA Différent.

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van SPA Différent was geboden te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

ARTIKEL 9: HERROEPINGSRECHT

 

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van Consument in de zin van Artikel I. 1, 2° van het Wetboek Economisch Recht producten online aankopen bij SPA Différent.

In overeenstemming met artikel VI.47 van het Wetboek Economisch Recht, beschikt de Consument die producten op afstand bij SPA Différent bestelt over een termijn van 14 kalenderdagen vanaf, wat producten betreft, de dag van de levering van de producten of melding dat deze beschikbaar zijn op het overeengekomen afhaalpunt, om ons ervan in kennis te stellen dat zij van de aankoop wenst af te zien, zonder enige schadeverproducting en zonder motief te moeten opgeven. Indien deze termijn op een zaterdag, zondag of een feestdag verstrijkt, wordt deze verlengd naar de eerstkomende werkdag.

De Consument kan haar wil om van de aankoop af te zien kenbaar maken via het invullen van volgende verklaring https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Forms/Formulier-herroeping.pdf of per e-mail waaruit de wil tot herroeping van de Overeenkomst op onbetwistbare wijze blijkt.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag:

 • waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste product fysiek in bezit krijgt.
 • waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste zending of het laatste onderdeel fysiek in bezit krijgt.
 • waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het eerste product fysiek in bezit krijgt.

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De Klant moet de producten onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de Overeenkomst te herroepen aan SPA Différent heeft meegedeeld, terugzenden naar SPA Différent . De Klant is op tijd als hij de producten terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt SPA Différent zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadeverproducting te eisen voor elke waardevermindering van de producten die het gevolg is van het gebruik van de producten door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de producten vast te stellen.

Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

Indien de Klant de Overeenkomst herroept, zal SPA Différent alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat SPA Différent op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de Overeenkomst te herroepen. Bij verkoopOvereenkomsten kan SPA Différent wachten met de terugbetaling totdat hij alle producten heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de producten heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

SPA Différent betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Volgende artikelen hebben geen herroepingsrecht :

 • Artikelen gekocht in de solden of met korting.
 • Artikelen zonder originele verpakking, label.
 • Artikelen die gebruikt zijn verder dan nodig om de aard, kenmerken en de werking van de producten vast te stellen en/of afgewassen zijn.
 • Artikelen die beschadigd zijn.
 • Hygiëneartikelen, dat zijn producten die:
 • na het openen van de verzegeling op de verpakking definitief niet meer verkocht kunnen worden
 • om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne,
 • omdat de aard zelf van het goed het voor de handelaar onmogelijk of uiterst moeilijk maakt om maatregelen te treffen om het opnieuw aan te bieden zonder af te doen aan die eisen.

Artikel 10: GARANTIE

Dit artikel is enkel van toepassing op goederen die geen verbruiksgoederen zijn.

Krachtens de artikelen 1649bis tot en met 1649octies oud BW heeft de Consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met SPA Différent en het artikel op zijn/haar kosten terug te bezorgen aan SPA Différent.

Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant SPA Différent zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De wettelijke garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

De garantie is niet overdraagbaar.

De aansprakelijkheid van SPA Différent kan niet worden weerhouden voor mogelijke veranderingen in de producten aangebracht door de fabrikant.

De aansprakelijkheid van SPA Différent zal in elk geval beperkt zijn tot het bedrag van bestelling.

ARTIKEL 11: SANCTIES VOOR NIET-NAKOMING VAN VERBINTENISSEN DOOR DE KLANT

SPA Différent mag, zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling, haar Diensten ten aanzien van de Klant geheel of gedeeltelijk schorsen of zelfs de Overeenkomst beëindigen als de Klant zijn/haar betalingsverplichtingen, andere verplichtingen (zoals het aanleveren van de vereiste informatie) of de verplichtingen volgende uit de Algemene Voorwaarden niet nakomt.

NO SHOW”-vergoeding

De Klant kan zijn afspraak zonder kosten annuleren voor zover dit minimum 72h op voorhand gebeurt.

Bij een laattijdige annulering of no show  is de overeengekomen prijs volledig verschuldigd, aangezien wij de lokalen en dienstverlener(s) niet voor derden hebben kunnen voorbehouden.

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover SPA Différent beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.

Onverminderd het voorgaande behoudt SPA Différent zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

ARTIKEL 12: INTELLECTUELE EIGENDOM

Door een Dienst aan te kopen aanvaardt de Klant dan ook uitdrukkelijk dat alle inhoud van de cursus of workshop, gebruikte technieken, materiaal, schema’s, voorbeelden, modules, afbeeldingen en video’s (“Intellectuele Eigendom”) eigendom zijn van SPA Différent en deze beschermd zijn door de rechten van intellectuele eigendom. De Klant mag deze Intellectuele Eigendom dus niet verspreiden of zelf commercialiseren en dus verkopen. De Intellectuele Eigendom mag door de Klant enkel aangewend worden voor privédoeleinden.

14.2 Deze intellectuele eigendomsrechten omvatten, doch zijn niet beperkt tot het octrooi-, auteurs-, merken-, tekeningen- of modellenrecht en/of andere (intellectuele eigendomsrechten, zoals al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële knowhow, methoden en concepten

ARTIKEL 13: AANSPRAKELIJKHEID

SPA Différent kan enkel aansprakelijk worden gesteld in geval van bedrog, fraude en opzettelijke fout.

De Overeenkomst bevat voor SPA Différent steeds inspanningsverplichtingen, geen resultaatsverplichtingen. Wij zullen uiteraard onze uiterste best doen om onze Dienst correct te leveren en het beste resultaat na te streven, wij kunnen echter niet aansprakelijk worden gesteld indien het beoogde resultaat niet werd bereikt.

Wij zijn niet aansprakelijk voor of gehouden tot vergoeding van immateriële, indirecte of gevolgschade, met inbegrip van (doch niet beperkt tot) winstderving, omzetverlies, inkomstenderving, administratie- of personeelskosten, een verhoging van de algemene kosten, verlies van cliënteel of vorderingen van derden.

Wij kunnen ook niet aansprakelijk worden gesteld indien wij onze Diensten niet kunnen leveren omwille van overmacht. Wanneer de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zullen wij alsnog trachten onze Diensten te leveren vanaf dit redelijkerwijze weer mogelijk is. Als blijkt dat het onmogelijk is voor ons om onze Diensten te voltooien of verder te zetten, zal de Overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden.

Wij zijn niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, te wijten aan verkeerde of onjuiste gegevens die door de Klant zijn verstrekt.

De adviezen gegeven tijdens het leveren van een Dienst vervangen geen financieel of medisch advies.

De Klant is zelf aansprakelijk voor het al dan niet implementeren van de adviezen. De eindverantwoordelijkheid ligt bij de Klant.

SPA Différent heeft een burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering afgesloten, het maximumbedrag waarvoor wij aansprakelijk kunnen worden gesteld is beperkt tot het bedrag dat gedekt wordt door onze burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering. 

ARTIKEL 14: VRIJWARING

De Klant vrijwaart SPA Différent tegen alle aanspraken van derden, die verband houden met de door ons geleverde Diensten.

ARTIKEL 15: KLACHTEN

Indien de Cliënt ontevreden is over de dienstverlening door SPA Différent en/of een klacht heeft over de behandeling en/of begeleiding moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen 8 kalenderdagen schriftelijk gemeld worden aan SPA Différent. Het uiten van een klacht de Cliënt ontslaat hem op zichzelf niet van zijn/haar betalingsverplichting.

ARTIKEL 16: PRIVACY

De verantwoordelijke voor de verwerking, de Verkoper, respecteert de Europese Verordening van 27 april 2016 betreffende bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.

De door U meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor het verwerken van Uw bestelling, het openen van een klantaccount of in het kader van een contactopname zelf aan ons doorgeeft.

Deze gegevens blijven na het einde van overeenkomst met het oog op belastings- en handelsrechtelijke termijnen opgeslagen, maar worden na afloop van deze termijnen gewist.

Uw persoonsgegevens die door ons werden verzameld worden in het kader van de uitvoering van de overeenkomst doorgegegeven aan de met levering belaste transportSPA Différent indien dit noodzakelijk is. Bankgegevens worden aan de met uitvoering belaste kredietinstelling gegeven in kader van de afwikkeling van betalingen.

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van Uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit kunt U via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan de Verkoper, gratis de schriftelijke mededling bekomen van Uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt U vragen om onjuiste, onvolledige of niet-pertinente info te corrigeren.

Wanneer U verdere vragen heeft over het verzamelen, verwerken, gebruik van Uw persoonsgegevens, verzoeken heeft met betrekking het afschermen of wissen van Uw persoonsgegevens of herroepen van Uw gegeven toestemming, kunt U contact opnemen met ons via de gegevens bovenaan de Voorwaarden.

De Verkoper houdt anoniem online bezoekersstatistieken bij om analyse van het gebruik van de website mogelijk te maken.

U als Consument beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit omtent de verwerking, verstrekking, de rectificatie, de afscherming, het wissen of ander gebruik van Uw persoonlijke gegevens door de Verkoper.

ARTIKEL 17: GEBRUIK VAN COOKIES

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

Vermelden welke soort cookies er gebruikt worden en waarvoor:

 • ‘First party cookies’ zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Bv: instellingen die de gebruiker bij de vorige bezoeken aan de site heeft gedaan, of nog : een vooraf ingevuld formulier met data dat de gebruiker tijdens vorige bezoeken heeft gedaan.
 • ‘Third Party cookies’ zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden, bv. een aanwezige marketing of advertentieplug-in. Bv. cookies van Facebook of Google Analytics. Voor dergelijke cookies moet de bezoeker van de site eerst toestemming geven – dit kan gebeuren via een balk onderaan of bovenaan de website, met verwijzing naar deze policy, die het verder surfen op de website echter niet verhindert.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd.  Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

ARTIKEL 18: AANTASTING GELDIGHEID – NIET-VERZAKING

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door de Verkoper om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

ARTIKEL 19: WIJZIGING VOORWAARDEN

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene voorwaarden van SPA Différent

De Verkoper kan deze voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de Klant van deze nieuwe voorwaarden.

ARTIKEL 20: BEWIJS

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

ARTIKEL 21: TOEPASSELIJK RECHT – GESCHILLEN

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht die leiden tot de toepassing van een ander recht.

De rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen.

In de andere gevallen behoren gebeurlijke geschillen van alle aard tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken en vredegerechten met (afdelings)zetel te Ieper, zelfs wanneer de betaling bedongen is met cheques en wissels. 

 

Versie 3 februari 2023